Kogo szukamy?

Szukamy ludzi, którym się chce! Ludzi, którzy oprócz pracy zawodowej i codziennych obowiązków, robią coś jeszcze.

Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników korporacji i małych firm, a także polityków, samorządowców i pracowników trzeciego sektora.

Niezależnie od tego, jakie macie poglądy i czym się w tej chwili zajmujecie – kluczowe, by Wasz pomysł na siebie uwzględniał kwestie rozwoju i prosperity Polski.

Wymagania rekrutacyjne:

- wypełnienie formularza rekrutacyjnego,

- ukończone studia wyższe,

- znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1 (umożliwiającym swobodną komunikację i rozumienie),

- opłata 700 zł (to jedyna opłata, która zostanie pobrana od uczestników; będzie ona pobierana po zakończeniu rekrutacji od zakwalifikowanych uczestników).

* Dotychczasowi uczestnicy SPIW nie mogą brać udziału w rekrutacji.


Zasady uczestnictwa:

Słuchacze SPIW zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w ramach trzech modułów (przywództwo, polityka, gospodarka). 

Warunkiem ukończenia Szkoły Przywództwa jest obecność na 80% zajęć oraz złożenie pracy zaliczeniowej w terminie. Osoby, które zaliczą kurs otrzymają dyplomy ukończenia oraz prawo wstąpienia do Klubu Absolwenta.


Prosimy o zapoznanie się z formalnymi dokumentami:

Regulamin Szkoły Przywództwa 2019

Umowa uczestnictwa w Szkole Przywództwa 2019


Opis procesu rekrutacyjnego:

I etap rekrutacji

Kandydaci uzupełniają formularz rekrutacyjny umieszczony na stronie szkola.instytutwolnosci.pl

Do II etapu przechodzą osoby wyselekcjonowane na podstawie przesłanego formularza

II etap rekrutacji 

Kandydaci, którzy przejdą do 2. etapu będą poproszeni o przesłanie filmu z autoprezentacją (max. 3-5 min) lub stworzenie autoprezentacji w formacie PowerPoint / PDF (max. 10 slajdów)

Po ocenie przesłanych prac wyselekcjonujemy najlepszych kandydatów, którzy wezmą udział w Szkole.


 Ważne daty:

- rekrutacja dodatkowa potrwa do 26 sierpnia 2019,

- zajęcia w Szkole Przywództwa potrwają od września do grudnia: pełny harmonogram.

Wspierają nas

 

Partnerzy wspierający

Partnerzy